Re: Request For Quotation

miércoles, 6 de octubre de 2021

Good morning,

 

Kindly send us your quotation as per attached specification.

Kindly arrange offer indicating following:-

Currency: kindly quote in USD.
Price: FOB Bases
Price Validity: 30 days
Payment Terms: Preferably through irrevocable LC or TT against shipping documents or negotiable.
SPECIFICATIONS: Quotation must be accompanied with detailed technical literature etc
Make model and origin must be mentioned,without literature offer will be rejected straight way.


Last date of submission is 15-10-2021.
 

An early response would be highly appreciated.

 Kateřina Kmínková

Sales Back Office Specialist 


METALIMEX a. s.

Štěpánská 621/34

112 17 Praha 1

Czech Republic

 

T   +420 224 492 504

M  +420 601 156 180

F   +420 224 492 745

E   kminkova@metalimex.cz

W   www.metalimex.cz

 

 


Informace v tomto e-mailu a jeho přílohách jsou určené pouze uvedenému adresátovi a mohou být důvěrné a/nebo chráněné zákonem. Pokud nejste oprávněným příjemcem e-mailu, upozorňujeme vás, že jakákoliv forma zveřejnění, reprodukce, kopírovaní, distribuce nebo šíření informací je zakázána. Pokud jste obdrželi tento e-mail omylem, informujte o tom, prosím, jeho odesilatele a pak jej vymažte.
Tento e-mail a jeho přílohy, neplyne-li z jejich obsahu opak, mají pouze informativní charakter a jejich text není právně závazný, není nabídkou podle § 1732 občanského zákoníku ani veřejnou nabídkou podle § 1780 občanského zákoníku, není míněn jako návrh na uzavření smlouvy či její části a nepředstavuje vůli odesilatele k uzavření smlouvy ve smyslu § 1729 občanského zákoníku. V opačném případě odesílatel ve smyslu § 1740 občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s jakýmkoliv dodatkem a/nebo odchylkou a zároveň si vyhrazuje právo smlouvu v jakékoliv fázi jednání a z jakéhokoliv důvodu neuzavřít. Odesílatel, nebylo-li případně v konkrétním případě ujednáno jinak, právně jedná pouze v písemné formě a jednání v jiné formě jej nezavazuje.
Odesílatel neručí za bezchybný a úplný přenos zasílaných informací, ani za zpoždění nebo přerušení přenosu a ani za škody způsobené použitím nebo důvěrou v tyto informace. Je odpovědností příjemce prověřit si bezpečnost zprávy a jejích příloh.
Informace týkající se zpracování osobních údajů naleznete na následujícím odkazu na naše webové stránky:  ochrana osobních údajů

Information in this e-mail and its attachments is for the addressee only and may be confidential and/or protected by law. If you are not the authorized recipient of this e-mail, please note that any form of disclosure, reproduction, copying, distribution or distribution of information is prohibited. If you have received this email in error, please inform its sender and then delete it.
This e-mail and its attachments, unless their content indicates otherwise, are of an informative nature only and the text is not legally binding, it is not an offer pursuant to Section 1732 of the Civil Code or a public offer pursuant to Section 1780 of the Civil Code, or part thereof and does not constitute the sender's will to conclude a contract within the meaning of Section 1729 of the Civil Code. Failing that, the sender in accordance with Section 1740 of the Civil Code excludes the acceptance of the offer with any amendment and/or deviation and at the same time reserves the right not to conclude the contract at any stage of the negotiations. The sender, unless otherwise agreed for a particular case, acts solely in writing and shall not be bound by acting in another form.
The sender is not liable for error-free and complete transmission of the information sent, nor for the delay or interruption of the transmission, or for damages caused by use or trust in this information. It is the responsibility of the recipient to check the safety of the message and its attachments.
For information about personal data processing, please visit the following link to our website:   Privacy Policy 

0 comentarios: